ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อคำถามจำนวน 16 ข้อโปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมายที่ตรงกับท่านตามความเป็นจริง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ของโรเซนเบอร์ก (Rosenberg ,1978) ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 10 ข้อดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความเครียด
คำถาม: อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์
1
2
3
4
5
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความผูกพันกับเพื่อน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ส่วนที่ 5 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (ในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา)
(Patient Health Questionnaire, Adolescent : PHQ-A) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
© , Faculty of Public Health | CRRU
Developed By Gritsada - ThemeSelection