ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย

เอกสารเผยแพร่

# ชื่อเอกสาร download
1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS
2 ขั้นตอนในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
3 แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมงานวิจัย