053 776526 publichealth@crru.ac.th
Follow us:

ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา
"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์
"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
อัตลักษณ์
เป็นนวัตกรด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เอกลักษณ์
"แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ดูข้อมูลหน่วยงานเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

PH
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

PUBLIC HEALTH

ข้อมูลเพิ่มเติม
OHS
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ข้อมูลเพิ่มเติม
MPH
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

MASTER OF PUBLIC HEALTH

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมคณะ

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติในการดูงาน Human Body

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติ จังหวัดเชียงราย ในการนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ร่างกายมนุษย.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2023-11-27

ดูเพิ่มเติม

งานป๋าเวณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน “งานป๋าเวณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566” โดยภายในงานมี .....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2023-11-27

ดูเพิ่มเติม

ให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมทำกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2023-11-24

ดูเพิ่มเติม

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2023-11-08

ดูเพิ่มเติม

ตานก๋วยสลาก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมงานตานก๋วยสลาก เพื่อเป็นการท.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2023-10-27

ดูเพิ่มเติม

ตัวแทนบริษัท ซุเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เข้าพบคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตัวแทนบริษัท ซุเปอร์ เรซูเม่ จำกัด โดย คุณชนิภิญญา อัศวศรีวรกุล ตำแหน่ง Academic relations และคุณสุทธิพงษ์ ฉัตรหิรัญพงศ์ ตำ.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2023-10-27

ดูเพิ่มเติม

ข่าวรายเดือน

(Public Health News)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

สารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดูเพิ่มเติม
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง
ดูเพิ่มเติม
ระบบงานพัสดุ คณะฯ
ดูเพิ่มเติม
ระบบจองห้องเรียน คณะฯ
ดูเพิ่มเติม
บริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ
ดูเพิ่มเติม
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *สำหรับนักศึกษา
ดูเพิ่มเติม
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *สำหรับผู้ดูแลระบบ
ดูเพิ่มเติม
ศิลปะวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม
ระบบยืมคืนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะฯ
ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะฯ

ปฎิทิน คณะสาธารณสุขศาสตร์