053 776526 publichealth@crru.ac.th
Follow us:

ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา
"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์
"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
อัตลักษณ์
เป็นนวัตกรด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เอกลักษณ์
"แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ดูข้อมูลหน่วยงานเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

PH
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

PUBLIC HEALTH

ข้อมูลเพิ่มเติม
OHS
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ข้อมูลเพิ่มเติม
MPH
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

MASTER OF PUBLIC HEALTH

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมคณะ

วันราชภัฏ 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 52 ร.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2024-02-14

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาแนวทางการไปทำงานพยาบาลต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการไปทำงานพยาบาลต่างประเทศ โดยทีมงาน ThaiNurseUSA, LLC เพื่อได้มีโอกาสไปทำงาน.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2024-02-13

ดูเพิ่มเติม

บริการวิชาการเรื่อง สุขภาพดีที่ไร้ฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภา.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2024-02-12

ดูเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อปรึกษาห.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2024-02-07

ดูเพิ่มเติม

สร้างเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุและสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้าง.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2024-02-05

ดูเพิ่มเติม

แนะแนวหลักสูตรของคณะฯและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ เพื่อประชาสัม.....
  วันที่จัดกิจกรรม : 2024-02-01

ดูเพิ่มเติม

ข่าวรายเดือน

(Public Health News)
ประจำเดือน มกราคม 2567
ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

สารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดูเพิ่มเติม
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง
ดูเพิ่มเติม
ระบบงานพัสดุ คณะฯ
ดูเพิ่มเติม
ระบบจองห้องเรียน คณะฯ
ดูเพิ่มเติม
บริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ
ดูเพิ่มเติม
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *สำหรับนักศึกษา
ดูเพิ่มเติม
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *สำหรับผู้ดูแลระบบ
ดูเพิ่มเติม
ศิลปะวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม
ระบบยืมคืนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะฯ
ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะฯ

ปฎิทิน คณะสาธารณสุขศาสตร์