053 776526 publichealth@crru.ac.th
Follow us:

ติดต่อเรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Email

publichealth@crru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

053 776526