053 776526 publichealth@crru.ac.th
Follow us:

ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา
"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์
"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
อัตลักษณ์
"เป็นนวัตกรด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ"
เอกลักษณ์
"แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ยุทธศาสตร์
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
3. การพัฒนาท้องถิ่น
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนวัตกรด้านสุขภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสำนึกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
2. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ ด้วยการขับเคลื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น